• Thông tin sản phẩm: Dung dịch vệ sinh nam dạng...